Cây sưa hồng hơn 100 tỷ với còn mất dần

Năm 2010, đơn nhành chính mức lượng bị chém nửa với giá như 20,5 tỷ với.

Khi mệnh gỗ sưa nào là thắng dời đi thời cơ quan chức năng ngăn chặn. Một thời kì sau, nhà chức trách ra quyết định trao sờ soạng mệnh gỗ sưa hử thu giữ cho UBND huyện Chương Mỹ nửa đấu giá như, thắng 31,1 tỷ với.

Khi bị chém, đơn đằng thân thể giò thắng xử lý nổi do vậy sâu bệnh phát triển khiến lượng mệnh chung mòn. Trên bình diện cân có đơn lỗ lã rỗng tuếch sâu 1,4 m xuống tận gốc.