Cuộc sống thời đoạn 90 hạng phứa tá ái tình báo ở Sài Gòn

“Tôi dự cách mệnh tự lúc17 thời đoạn. Năm 1954, tao tụ hội ra Bắc, đánh tráo gã là Trần Văn Quang. 5 năm sau, tao quay lại hoạt động tại mặt trận xứ Nam. Khi co cụm tình ái báo H.63 ra đời, anh Phạm Xuân Ẩn là điệp hòn chính, nằm trong suốt vâng sáo, đương tao đặng trao nhiệm mùa chỉ huy hết co cụm cho đến ngày hợp nhất 1975 mới thôi”, sứ tá Tư Cang nhớ lại.