Lăng chiêu tập kẹo trăm thời đoạn ở giữa tỉnh thành Thanh Hóa

Theo sử sách, Lê Trung Nghĩa người làng Tu, thôn Nhuệ thuộc làu xã An Hoạch, tổng Quảng Chiếu, huyện Đông Sơn – nay là bọn An Hoạch, TP Thanh Hoá.

Vì nhà nghèo bởi thế ông nếu như quăng quật quê ra đi né việc nấu trang lứa kho khao làng theo tục tằn. Sau khi rời làng ông đi lính, đặt lựa tiến tiến đánh bầy cấm vệ, tự nguyện bị thiến được phục vụ trong suốt cung. Ông thăng tới chức Đô đốc Tổng trấn tước đoạt Quận Công bởi thế người ta đòi ông là Quận Mãn.

Tháng 11 năm 1786, vua Lê Chiêu Thống và chúa Trịnh Bồng xảy ra tự khắc. Lê Chiêu Thống sai tướng mạo Nguyễn Hữu Chỉnh từ bỏ Nghệ An kéo bầy ra hộ giá. Chúa Trịnh Bồng cử Trấn thó Thanh Hoa Lê Trung Nghĩa tiến tiến đánh tham lam lĩnh và Đốc với Phan Huy Ích tiến tiến đánh đốc ả kéo bầy barie tiến đánh Chỉnh ở địa phận huyện Tĩnh Gia mà thất bại. Lê Trung Nghĩa bị giết mổ.