Liên lỗ mãng bị ép giá như, người nuôi từ bỏ mổ heo nửa

Thôn Lũng Kênh có giàu hộ nuôi heo, mỗi đơn nhà vài ba chục con. Các trà heo nuôi gối đầu liên tục tĩu vì vậy đơn năm xuất chuồng từng 6 trà. Gần đây, thương buôn ra giả tảng 28.000-32.000 cùng/kg cho heo moi cư trú (heo vẫn thịt), 16.000-20.000 cùng/kg hơi (con sống), trong khi trước đấy heo liền nửa giá như 50.000-60.000 cùng/kg hơi. Gia ách chộ giá như thấp quá, đành từ bỏ mổ heo hoẵng ra chợ nửa tốt cứu vãn thêm cùng cựu.

Bà Chỉ dính dấp từ bỏ đun nác rồi mượn người đến mổ heo và mượn người nửa, phí cho mỗi đơn con heo khi hoẵng ra đến chợ là 400.000 cùng.