Liên tục tằn bị ép giá như, người nuôi từ mổ heo nửa

Thôn Lũng Kênh có có hộ nuôi heo, mỗi đơn nhà vài ba chục con. Các trang lứa heo nuôi gối đầu liên thô tục cho nên đơn năm xuất chuồng ngần 6 trang lứa. Gần đây, thương nhân ra ra cái điều 28.000-32.000 với/kg cho heo moi trú ngụ (heo hỉ thịt), 16.000-20.000 với/kg hơi (con sống), trong khi trước đấy heo thẳng tuột nửa giá như 50.000-60.000 với/kg hơi. Gia ách chộ giá như thấp quá, đành từ bỏ mổ heo hoẵng ra chợ nửa phanh cứu vãn thêm với vốn liếng.

Bà Chỉ dãy từ bỏ đun nác rồi mượn người đến mổ heo và mượn người nửa, tổn phí cho mỗi đơn con heo khi hoẵng ra đến chợ là 400.000 với.