Nhà cổ nhất Sài Gòn khoảng là chốn ở cụm từ giám mục Bá Đa Lộc

Ban đầu, ngôi nhà phanh dựng phía bờ chênh Thị Nghè, trong suốt khuôn hòn thứ Thảo Cầm Viên hiện tại. Sau khi Giám trang mục Bá Đa Lộc từ bỏ è (1799), ngôi nhà phanh đả chỗ trú chân cho thiêng trang mục khác, có thời chấm tận dụng đả kho chứa chấp đờn nắm.

Năm 1864 người Pháp cho xây dựng Thảo Cầm Viên thành thử căn nhà phanh chuyển bay đàng Alexandre de Rhodes. Năm 1900 sau khi Toà Tổng Giám trang mục phanh xây, thời ngôi nhà lại phanh chuyển tới địa chấm nào tới hiện tại.