Nhà máy nác 18 tỷ không trung hoạt động, 600 hộ dân thiếu nác

Tường rào khuôn hòn nhà máy xuống vội vàng, trói buộc đẻ nghiêng.

“Từ khi có nhà máy nác, gia đình tao hãy phá bỏ giếng, nay tiến đánh đệ dứt hoạt động, tao giả dụ mua lại biển, tích nác mưa đặng dùng lâu trường, rất bất tiện”, đơn người dân xã Gia Phố nói.