Nổ trạm bể áp, phi trường Tân Sơn Nhất mệnh chung điện 40 phút

Chiều 5/5, lãnh đạo Cục Hàng chứ cho biết đương thi thể minh nguyên cớ sự cố chết điện tại Tân Sơn Nhất tự 0h55 đến 2h34 ngày 2/5. Sân bay bị chết điện đơn mạng khu vực quãng 40 phút, trong suốt đấy 14 phút chết điện tinh tường phần tại nhà ga.

Sau sự cố, phòng ban kỹ thuật thoả kích hoạt hệ thống điện phòng ngừa, cơ mà chứ đáp ứng đặng đề nghị khai hoang tại trường bay. Hệ thống ống lồng hạng đơn mạng chuyến bay chứ hoạt động đặng cho nên nếu như sơ tán khách khứa xuống máy bay kì cọ xe tạo vật và dùng ôtô chở khách khứa ra nhà ga.

Theo lãnh đạo Cục Hàng chứ, nguyên cớ ban sơ đặng thi thể định là nổ tại trạm biến áp dẫn đến chết điện đơn mạng khu vực trường bay. Vụ việc công muộn chuyến lên lối và đến hạng đơn mạng chuyến bay, ngoại giả chứ tương tác đến an ninh an tinh tường hàng chứ tại Tân Sơn Nhất.

Trước nhịp cao điểm 30/4, Cục hết Hàng chứ thoả đề nghị cạc Cảng mùa hàng chứ, trường bay tăng cường công việc rà soát trang tơ màng bị đặng đảm bảo khả năng phục mùa cao nhất.

Năm 2014, sự cố chết điện xảy ra tại Trung dạ kiểm soát bay lối trường Hồ Chí Minh (ACC Hồ Chí Minh) công tê bại liệt hệ thống điều hành ta bay tại Tân Sơn Nhất và tinh tường miền thông tin bay Hồ Chí Minh trong suốt hơn đơn hiện. Vụ việc thị oai nghiêm trọng an tinh tường hàng chứ, công tương tác đến 92 chuyến bay trong suốt nác và quốc tế.

Đoàn Loan