Nông dân vùng Tây ép thắng lươn lấm tấm vàng mun

nong-dan-mien-tay-bat-duoc-con-luon-la

Con lươn lấm tấm vàng rủi do anh Đệ ép thắng. Ảnh: Vĩnh Nam.

Anh Nguyễn Lâm Đệ (40 thời đoạn, ở xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, thức giấc Vĩnh Long) thăm dớn (bẫy cá) ở mương nác trong suốt vườn nhà bữa qua, phát hiện con lươn màu kỳ kì.

Con lươn nhẹ 400 gram, trường cận 0,6 m, tinh thân thể lấm tấm vàng rủi.

Hay tin nhà anh Đệ ép lươn kì, lắm người hả kéo rau tới xem. Chủ nhân dịp cho hay sẽ mua xâu kiếng phanh nuôi con lươn công cảnh.

Thời buồng qua, đơn số phận đứa ở Cà Mau, Hậu Giang, Vĩnh Long… tầng ép thắng lươn vàng tự vài ba kìng tới hơn đơn kg. Trong đấy, đơn dân cày ở thức giấc Cà Mau ép thắng con lươn loại nè, nhẹ cận 1,3 kg mà lại chỉ nửa thắng 1,5 triệu cùng.

Vĩnh Nam