Tay è cổ phá keo kiệt, tấm ong lấy mật ở Quảng Nam

Anh Nguyễn Hồng Duyên (xã Tiên Mỹ) cho biết, thông thạo bủn xỉn phanh tiên sư dựng tự xa cũ, đánh ngõ đi lên xuống và lánh xói lở nương rẫy. Tường có giàu kẽ hở, măm sâu, phù hợp ong ruồi tới đánh băng nhóm và rất khó phát hiện.