Trải nghiệm 3D tuyến đường sắt xoi tâm cáu trọng điểm Hà Nội

Tuyến đường sắt thành thị căn số 2, khúc Nam Thăng Long – Trần Hưng Đạo dùng vốn liếng vay ngữ Chính đậy Nhật Bản, để chuẩn y ra tháng 11/2008, tuy nhiên, tới nay dự án mới hoàn tất ngấm tra thèm kế kỹ thuật, chuẩn y kết quả sơ tuyển 4 đùm thầu xây gắn và giấy tờ mời sơ tuyển đùm thầu thèm bị, hoàn tất chuẩn y quy hoạch chi tiết khu bảo dưỡng (Depot) và tổng bình diện phẳng phiu trên cao. Hiện nay tổng của đầu tư điều chỉnh ngữ dự án là hơn 35.678 tỷ đồng, tăng vội 2 lượt so đồng căn số vốn liếng đầu tư ban sơ 19.555 tỷ đồng.