Trải nghiệm 3D tuyến đường sắt xoi vâng cáu trọng điểm Thủ đô

Tuyến đường sắt thị thành số phận 2, xong Nam Thăng Long – Trần Hưng Đạo dùng nguyên vay mực tàu Chính đậy Nhật Bản, phanh duyệt ra tháng 11/2008, tuy nhiên, tới nay dự án mới hoàn tất ngấm tra thèm kế kỹ thuật, duyệt kết quả sơ tuyển 4 đùm thầu xây gắn và giấy tờ mời sơ tuyển đùm thầu thèm bị, hoàn tất duyệt quy hoạch chi tiết khu bảo dưỡng (Depot) và tổng bình diện cạ trên cao. Hiện nay tổng của đầu tư điều chỉnh mực tàu dự án là hơn 35.678 tỷ cùng, tăng vội vàng 2 bận so cùng số phận nguyên đầu tư ban sơ 19.555 tỷ cùng.